Κατάρτιση Προσωπικού Επιχ. Τροφίμων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Κάντε την αίτηση ενδιαφέροντος εδώ

Κατεβάστε την Αίτηση – Δήλωση εδώ

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ή τη διάθεση τροφίμων καθώς και με την επεξεργασία, την αποθήκευση, το λιανικό εμπόριο, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική και τα εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους που ασχολείται με το χειρισμό τροφίμων (νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP οι οποίες μπορούν ή να εφαρμόσουν προγράμματα του ΕΦΕΤ – www.efet.gr  ή – ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν. Επίσης από το προσωπικό εξαιρούνται όσοι διαθέτουν έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

To προτεινόμενο Πρόγραμμα επιπέδου 1, αφορά την κατάρτιση απλών χειριστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ελάχιστη διάρκεια: 10 ώρες (2 ημέρες χ 5 ώρες), http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/enterprises/education

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι δίνουν εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία θα γνωστοποιούνται στους εκπαιδευόμενους κατόπιν ενημέρωσης που θα λαμβάνει η εταιρεία μας από τον ΕΦΕΤ.

Μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης διαδικασίας το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δημήτρη Δελημήτρου θα χορηγήσει προσωρινές βεβαιώσεις, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζει ο ΕΦΕΤ και στη συνέχεια ο ΕΦΕΤ θα εκδώσει βεβαιώσεις στους επιτυχόντες στις εξετάσεις, βάσει των αποτελεσμάτων. Οι βεβαιώσεις αυτές έχουν διάρκεια ισχύος 5 ετών.

Οι εργοδότες που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους πρέπει να απευθύνονται στο το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δημήτρη Δελημήτρου και να υποβάλλουν τυποποιημένη αίτηση  σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που ορίζει ο ΕΦΕΤ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερη ενημέρωση στα τηλέφωνα 22510-26000, 22530-29285.