Εξειδικευμένα Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

Σεμινάριο για την απόκτηση επάρκειας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ

Αναγκαιότητα σεμιναρίου

Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.

Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και φυσική παρουσία στην αίθουσα)

Καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση και τις ερωτήσεις που αναφέρονται στο υλικό της τράπεζας θεμάτων

Δίνει έμφαση σε βασικά σημεία που εξετάζονται σε κάθε εξέταση πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ και στο τρόπο με τον οποίο ο υποψήφιος πρέπει να παρουσιάσει τη μικροδιδιασκαλία

Χρονικός προγραμματισμός ενοτήτων

 • Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση 140 ώρες Όλα τα κεφάλαια
 • Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση8 ώρες Ενεργητικές τεχνικές
  χαρακτηριστικά ομάδων & ευπαθών ομάδων
  διεργασία σε ομάδες
 • Φυσική παρουσία 12 ώρες Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων
  τεχνική μικροδιδασκαλίας
  παρουσιάσεις μικροδιδασκαλίας 

Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαιδευτικής παρέμβασής τους με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας.

Η εξεταστική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας: Στόχος παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ότι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης. Αξιολογούνται η χρήση ενεργητικών μεθόδων μάθησης, η ενθάρρυνση του διάλογου και η κριτική σκέψη.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές. Εποπτικά Μέσα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Το πρόγραμμα απευθύνεται

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Λογιστές, Οικονομολόγους
  • Νομικούς
  • Ψυχολόγους
  • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
  • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Φοιτητές
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)