Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε την προκήρυξη

Σύντομη περιγραφή

Πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.
Διάρκεια: 100 ώρες
Περιεχόμενο κατάρτισης: Πληροφορική (αναλυτικά στη συνέχεια του άρθρου)
Εκπαιδευτικό επίδομα: 5€/ώρα = 500€.

H Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: “Αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα”

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης 15.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την  απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το έργο απευθύνεται σε 15.000 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο απασχόλησής τους. Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η συμβουλευτική, η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Το Έργο αφορά σε υπηρεσίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και Πιστοποίησης που πρόκειται να παρασχεθούν σε 15.000 εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και συγκεκριμένα:

  1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για την ενίσχυση των ωφελούμενων για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη.

Οι ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής θα υλοποιηθούν είτε μέσω δια ζώσης συνεδριών (face to face) είτε εξ αποστάσεως μέσω του πληροφοριακού συστήματος του έργου.

 

 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα προγράμματα, αποσκοπούν στην βελτίωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των

επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
    • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
    • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε- εκπαίδευση)

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνεται παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Α/Α   ΤΙΤΛΟΣ   Θεωρία Πρακτική άσκηση Σύνολο ωρών κατάρτισης
1 Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ 100 100
2 Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών 100 100
3 Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 100 100
4 Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων 100 100
5 Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων 100 100
6 Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής 100 100
7 Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing 100 100
8 Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-COMMERCE) 100 100

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €. Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €.